Tuesday, April 6, 2010

သမၼာက်မ္းစာ(သို႔)ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္


သမၼာက်မ္းစာသည္၀တၱဳတစ္အုပ္သာျဖစ္တယ္ဆိုပါေတာ႔ ပညာေပးအလိမၼာတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။သမၼာ က်မ္းစာဟာ ေရွးအက်ဆံုးသမိုင္းႏွင္႔ ကမၻာေပၚတြင္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုးစာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ေဒါက္တာေတြ၊ရွင္ ဘုရင္ေတြ၊တံငါသည္ေတြစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ စသျဖင္႔လူတန္းစားေပါင္းစံုက ေရးဖြဲ႔ၾကသည္။သမၼာက်မ္းစာသည္ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဖတ္သင္႔တဲ႔စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။


သမၼာက်မ္းစာ။ ။သမၼာက်မ္းစာသည္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္။

(ေယာဟန္၁း၁။၁ေယာ၁း၂၊၄)


သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းတဲ႔စကားျဖစ္တယ္။(၂တိ၃း၁၆)


သမၼာက်မ္းစာကိုထပ္ျဖည္႔ျခင္း၊ႏႈတ္ဖယ္ျခင္းမျပဳရ။(ေယာ၁၀း၃၅။ဗ်ာ၂၂း၁၈၊၁၉)


သခင္ေယရႈ၌ဘာအျပစ္မွမရွိပါ။ဒါေၾကာင္႔ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌အမွားအယြင္းလံုး၀မရွိပါ။

(မႆဲ၂၆း၉၅။၂၇း၂၃၊၂၄)


ခရစ္ေတာ္မတိုင္မွီ၁၄ရာစုခန္႔၌ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သမၼာက်မ္းစာသည္ သိနာသဲကႏၱာရတြင္ အစပ်ိဳးခဲ႔သည္။သစ္ပင္မဲ႔ ၿပီးေျခာက္ေသြ႔ေသာ အရပ္တြင္ ဘုရားသခင္က အဲဂုတၱဳ၏မင္းသားျဖစ္ခဲ႔သည္႔ ေမာေရွကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔၏။ ထာ၀ရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္႔အတိုင္း ေမာေရွသည္မွင္တံကိုယူၿပီး က်မ္စာ၏ပထမဦးဆံုးေသာက်မ္းငါးေစာင္ျဖစ္ သည္႔ကမာၻဦးက်မ္းမွတရားေဟာရာက်မ္းအထိေရးသားခဲ႔သည္။ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀၀)ေက်ာ္ၾကာသည္႔အခ်ိန္ ၌သန္႔ရွင္းျမင္႔ျမတ္ေသာက်မ္းကို ေလျပင္းတိုက္ခတ္သည္႔ေျမထဲပင္လယ္ရွိ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းေပၚ၌တဦးတည္း ေနရေသာ ရွင္ေယာဟန္ကေရးသားျပဳစုေသာက်မ္းႏွင္႔အဆံုးသတ္ခဲ႔သည္။ကမၻာဦးက်မ္းမွ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအထိ က်မ္းေပါင္း၆၆အုပ္ရွိသည္။ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စာေရးသူအေယာက္(၄၀)ခန္႔က ဘ၀ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွေရး သားပံု ေရးသားနည္း အဖံုဖံုျဖင္႔ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖြင္႔ဟေပးသူမ်ားအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံခဲ႔ၾက သည္။ဒီလို အခ်ိန္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳး၊နဂိုစြမ္းရည္ အဖံုဖံုျဖင္႔ ေရးသားျပဳစုခဲ႔ေသာ္လည္း ထြက္ေပၚလာေသာလက္ ရာမ်ားသည္ အလြန္ပင္အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ဓမၼေၾကာင္းဆိုင္ရာ၊ ပထ၀ီဆိုင္ရာ၊အေၾကာင္းရာ ဆိုင္ရာႏွင္႔အတၳဳပၸတၱိဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပံု၏ညီညြတ္မႈေဖာ္ေဆာင္ထားသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရ၏။(အသက္တာသစ္သို႔ လမ္းညႊန္စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)ဒါေၾကာင္႔သမၼာက်မ္းစာသည္နည္းမ်ိဳးစံု၊ရွဴးေထာင္႔မ်ိဳးစံုႏွင္႔သမိုင္းပညာရွင္ မ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ားက အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊စလံုးတစ္လံုးခ်င္းစစ္ေဆးခဲ႔ေသာ္လည္းအမွားအယြင္းလံုး၀မရွိပါ။ (လုကာ၁း၃၊၄)ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္အက်ိဳးမရွိဘဲ အထံေတာ္သို႔မျပန္။(ေဟရွာ၅၅း၁၀)ေကာင္းကင္ႏွင္႔ေျမ ႀကီးမတည္ေသာ္လည္း ငါ႔စကားတည္မည္။(မႆဲ၂၄း၃၅)ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား...ေကာင္းကင္ႏွင္႔ေျမ ႀကီးမပ်က္စီးမွီတိုင္ေအာင္ ပညတၱိက်မ္း၌အငယ္ဆံုးေသာဗိႏၱဳတစ္လံုးမွ် ျပည္႔စံုျခင္းသို႔မေရာက္မွီမပ်က္စီးရ။ (မႆဲ၅း၁၇၊၁၈)သခင္ေယရႈသည္ေအာင္ျမင္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။(ဗ်ာ၁၉း၁၃၊၁၆)ငါမလာမွီတိုင္ ေအာင္က်မ္းစာကို ဖတ္ျခင္း၊တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးျခင္းကို ႀကိဳးစား၍ျပဳၾကေလာ႔။(၁တိ၄း ၁၃)


မွတ္ခ်က္။ ။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၀ယ္ရမည္။မေရာင္းရ။(သုတၱံ၂၃း၂၃)


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လည္ပင္း၌ဆြဲရမည္။(သုတၱံ၁း၉)


တခ်ိန္လံုးေျပာရမည္။အိမ္တံခါး၊ၿမိဳ႕တံခါး၌ေရးရမည္။(တရား၆း၇၊၉)


ေန႔ည မျပတ္ဆင္ျခင္ရမည္။(ဆာ၁း၂)


ေနည မျပတ္ၾကည္႔ရႈဖတ္ရြက္ရမည္။(ေယာရႈ၁း၈)


(ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ေျခေရွ႕မွာ မီးခြက္ျဖစ္၍၊အကၽြႏ္ုပ္လမ္းခရီးကိုလင္းေစပါ၏။(ဆာလံ၁၁၉း၁၀၅)


ပိုမိုသိရွိခ်င္ရင္ သမၼာက်မ္းစာကို သင္ကိုယ္တိုင္ေလ႔လာပါ။


သင္တို႔ နားေထာင္ နားလည္ၾကေလာ႔။(မႆဲ၁၅း၁၀)


ၾကားစရာ နားရွိေသာသူ မည္သည္ကား ၾကားပါေစ။(မႆဲ၁၃း၉၊၄၃)

ခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ျမတ္၌

ေဒးဗစ္ခ်ိဳလင္းတန္း